”Deca ne smeju da postanu najveća indirektna žrtva pandemije KOVID19”

U okviru programa Dečije nedelje 2021, 6. oktobra 2021. održana je javna debata “Uticaj
epidemije KOVID-19 na ostvarivanje prava deteta u Srbiji“, na kojoj su iz različitih
uglova sagledani: položaj dece u doba pandemije u našem društvu, izazovi i problemi,
kao i moguća rešenja. Na javnoj debati aktivno učešće uzela su deca i predstavnici
civilnog sektora.

Na debati su u svojstvu govornika govorili: državna sekretarka Ministarstva za brigu
o porodici i demografiju Milka Milovanović Minić, predstavnica UNICEF-a
Jelena Zajeganović, prof. dr Slavica Đukić Dejanović, Jasmina Miković, direktorka
Centra za prava deteta, Saša Stefanović, direktor Mreže organizacija za decu i Iva
Eraković, izvršna direktorka Prijatelja dece Srbije
, koja je i moderirala događaj.

Predstavnice Vlade RS su obrazložile normativu u ovoj oblasti, kao i napore da se
prevaziđu problemi u ostvarivanju prava deteta u doba pandemije, takođe govoreći i o
izazovima u svim uzrastima dece, kao i porodica u celini. Predstavnica UNICEF-a je
napravila komparativnu analizu uticaja epidemije na decu u svetu i Srbiji, sa osvrtom
na povećano siromaštvo porodica i dece, kao i posebno ugroženo mentalno zdravlje
dece. Predstavnici civilnog sektora predstavili su aktuelna istraživanja koja
pokazuju kako deca i mladi vide svoj položaj u pandemiji.
Istraživanja koja su rađena o uticaju pandemije na život dece, pokazala su
zabrinjavajuće informacije o posledicama pandemije na obrazovanje, socijalnu
zaštitu, ali i psihičko zdravlje dece i mladih.
Deca su tokom diskusije iskazala zabrinutost u vezi načina obrazovanja u vreme
pandemije, kao i oprečnih informacija koje dobijaju u vezi sa epidemijskim merama i
vakcinacijom i pozivali su se na lične primere.

Svi govornici bili su ujedinjeni u stavu da je za decu i mlade bitno da odluke donose na
osnovu naučnih saznanja, da budu selektivni u izboru informacija i osnaženi za
kritičko sagledavanje informacija kojima su izloženi.
Na osnovu izlaganja i diskusije, formulisane su sledeće preporuke:

 1. Učiniti sve neophodne mere, na nivou prevencije i intervencije, da deca ne postanu
  najveće indirektne žrtve pandemije KOVID-19;
 2. Bolje praćenje i implementacija postojeće zakonske regulative, te kontinuirani rad
  na zadržavanju dostignutih standarda u zaštiti prava deteta, uprkos pandemiji KOVID-
  19, kao i potreba za daljim unapređenjem normativnog i institucionalnog okvira u
  Srbiji;
 3. Bazirati politike i prakse u doba KOVID-19 na istraživanjima i realnim
  mogućnostima, te racionalno planirati i usmeravati sredstva na osnovu istih;
 4. Povećanje dostupnosti i veća ulaganja u sisteme od kojih direktno zavisi stanje prava
  deteta u doba KOVID-19 – zdravstvo, socijalna zaštita, obrazovanje, kultura; Mere
  štednje ne smeju da utiču na usluge koje se tiču dece i zaštite prava deteta, posebno u
  vreme epidemije;
 5. Nephodna konstantna i kontinuinirana podrška roditeljima/starateljima, kao prvom
  nivou podrške deci u doba pandemije;
 6. Povećati preventivne, ali i mere intervencije u oblasti zaštite mentalnog zdravlja
  dece i mladih;
 7. Raditi na prevenciji i eliminaciji diskrimancije dece, sa posebnim akcentom na
  ugrožene grupe (romska deca, deca sa smetnjama u razvoju, deca na institucionalnom
  smeštaju…). U doba pandemije neophodna je posebna briga o sprečavanju diskriminacije
  u obrazovnom sistemu kroz omogućavanje svakom detetu neophodne materijalne i
  tehničke podrške u online obrazovanju;
 8. Ojačati podršku socijalnim uslugama za porodice, pogotovo iz ranjivih grupa, sa
  akcentom na onlajn formate dostupne svima i u svakom trenutku;
 9. Hitna društvena i sistemska reakcija na goruće probleme koji pogađaju decu – nasilje,
  siromaštvo, neophodna je uprkos pandemiji;
 10. Raditi na jačanju sistema podrške i alternativnim sistemima smeštaja za decu sa
  smetnjama u razvoju kao i mladih iz ranjivih kategorija, uz dodatnu podršku u doba
  pandemije dok su deo institucionalne zaštite;
 11. Raditi na unapređivanju i jačanju dijaloga između vladinog i civilnog sektora, u
  smislu bolje koordinacije u gorućim temama vezanim za ostvarivanje prava deteta u
  doba pandemije;
 12. Kontinuirano raditi na podizanju svesti najšire javnosti o važnosti poštovanja
  prava deteta, kako u redovnim, tako u vanrednim okolnostima;
 13. Kontinuirano uključivati decu u teme koje ih se tiču, uprkos pandemiji KOVID-19 i
  time smanjiti njihov osećaj izolovanosti – povećavanje nivoa svesti o važnosti
  participacije, kako kod opšte javnosti, profesionalaca koji na svim nivoima rade sa
  decom, tako i kod donosioca odluka; Neophodnost uključivanja preporuka dece i
  njihovih porodica u odlučivanju Kriznog štaba.
 14. Potrebno je da mediji vode računa o načinu izveštavanja o pandemiji, ne upirući
  prstom na decu kao „opasne prenosioce“ i ne raspiruju već postojeću brigu i strepnju.
 15. Neophodno je dosadašnje iskustvo iz pandemije inkorporirati u naučene lekcije
  kroz protokole i procedure (kako kroz vladin, tako nevladin sektor), zarad bolje i
  efikasnije zaštite dece i njihovih prava u sličnim krizama.

Korisni linkovi:
http://zadecu.org/roditeljstvo-u-vreme-pandemije/
http://zadecu.org/biti-dete-cov-19/
https://bit.ly/3pwIIOB

https://cpd.org.rs/centar-za-prava-deteta-ucestvovao-u-istrazivanju-o-uticaju-pandemije-kovid-19-na-
romske-zajednice/

https://bit.ly/3DWmwBk
https://www.unicef.org/serbia/publikacije/istrazivanje-o-uticaju-pandemije-covid-19-na-porodice-sa-
decom-u-srbiji-drugi-talas

Comments are closed.