Stanje prava deteta u Srbiji 30 godina od donošenja UN konvencije o pravima deteta

U sredu, 9. Oktobra, u Medija centru a tokom trećeg dana Dečije nedelje, organizovali smo tribinu – ,,Prava deteta u Srbiji 30 godina nakon donošenja Konvencije UN o pravima deteta“.

Na tribini su gostovali Dragan Vulević, specijalni savetnik ministra, Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Nataša Jović, pomoćnica generalnog sekretara za prava deteta, rodnu ravnopravnost i prava osoba sa invaliditetom Zaštitnika građana, Vesna Dejanović, rukovodilac programa dečije zaštite UNICEF-a, Jasmina Miković, članica Saveta za prava deteta, Saša Stefanović, direktor Mreže organizacija za decu Srbije i Dunja Joldžić, članica participativne Grupe 10, Prijatelja dece Srbije. Tribinu je moderirala Marija Šehić.

Prisutni predstavnici institucija i organizacija imali su priliku da predstave stanje dečijih prava u Srbiji, a zatim sa decom i svim prisutnima diskutuju i razmene mišljenja.

Na osnovu izlaganja i diskusije, formulisane su sledeće preporuke:

1. Bolje praćenje i implementacija postojeće zakonske regulative, te kontinuirani rad na zadržavanju dostignutih standarda, ali i daljem unapređenju normativnog i institucionalnog okvira u Srbiji;
2. Što skorije usvajanje Zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta;
3. Bazirati politike i prakse na realnim istraživanjima i mogućnostima, te racionalno planirati i usmeravati sredstva na osnovu istih;
4. Ojačati ulogu Saveta za prava deteta – omogućiti finansijske i ljudske resurse, kako bi Savet postao glavni institucionalni mehanizam za koordinaciju na međuministarskom nivou, sa jasnim mandatom i autoritetom da koordinira sve aktivnosti u vezi sa sprovođenjem Konvencije o pravima deteta UN-a na međusektorskom, nacionalnom i lokalnom nivou;
5. Povećanje dostupnosti i veća ulaganja u sisteme od kojih direktno zavisi stanje prava deteta – zdravstvo, socijalna zaštita, obrazovanje, kultura… Mere štednje ne smeju da utiču na usluge koje se tiču dece i zaštite prava deteta;
6. Kontinuirano raditi na podizanju svesti javnosti o važnosti poštovanja prava deteta;
7. Kontinuirano uključivati decu u teme koje ih se tiču – povećavanje nivoa svesti o važnosti participacije, kako kod opšte javnosti, profesionalaca koji na svim nivoima rade sa decom, tako i kod donosioca odluka;
8. Intenzivirati rad na prevenciji i sprečavanju dečijih brakova;
9. Hitno izmeniti propise koji sprečavaju upis deteta odmah po rođenju u matične evidencije, ukoliko majka ne poseduje lične dokumente;
10. Unaprediti sistem podrške i kontrole hraniteljskih porodica;
11. Ojačati podršku socijalnim uslugama za porodice, pogotovo iz ranjivih grupa;
12. Hitna društvena reakcija na goruće probleme koji pogađaju decu – nasilje, siromaštvo…
13. Raditi na prevenciji i eliminaciji diskrimancije posebno ugroženih grupa dece i zabraniti segregaciju u obrazovnom sistemu, pogotovo romske dece i dece sa smetnjama u razvoju;
14. Raditi na jačanju sistema podrške i alternativnim sistemima smeštaja za mlade sa smetnjama u razvoju kao i mladih iz ranjivih kategorija;
15. Obezbediti minimalne standarde stanovanja za svako dete/porodicu;
16. Raditi na unapređivanju i jačanju dijaloga između vladinog i civilnog sektora.

Comments are closed.