Udruženje Prijatelji dece Srbije je dobrovoljna i neprofitna organizacija civilnog društva. Osnovani smo 1990. godine kako bi ostvarivali ciljeve u oblasti zaštite i promocije prava deteta, društvene brige o deci i podsticanja aktivnosti na unapređenju rada s decom i za decu.

Prijatelji dece Srbije su nastavili tradiciju organizacije Društvo za potpomaganje i vaspitanje sirotne i napuštene dece, osnovane davne 1880. godine, što nas čini jednom od najstarijih organizacija za decu u Srbiji i u Evropi.

Prijatelji dece Srbije su asocijacija organizacija Prijatelja dece širom Srbije, a odlikuju nas direktan rad sa decom i mladima u svim fazama naših aktivnosti i programa: od planiranja do evaluacije i monitoringa. Na nacionalnom i lokalnom nivou, organizujemo aktivnosti za decu i aktivnost dece (obrazovne, kulturne, stvaralačke, igrovne, rekreativne, humanitarne…).

Naša vizija:
Svako dete u društvu ima jednako dobre uslove za rast i razvoj, kvalitetno obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, bezbrižno je i zaštićeno, živi u porodičnom ili porodičnolikom okruženju, inkluzivnom društvu i zdravoj životnoj sredini.

Naša misija:
Promocija i ostvarivanje prava deteta i unapređenje položaja dece i mladih u Srbiji, kako kroz direktan rad s decom i mladima tako i kroz uticaj na javne politike koje se tiču dece i mladih.

Naši ciljevi su:
Stvaranje uslova za bezbedno i srećno detinjstvo u kome će sva deca moći da razvijaju sve svoje kapacitete;

  • Unapređivanje društvene brige za decu i mlade kroz procese zagovaranja sa donosiocima odluka i svim  akterima od značaja za oblast prava deteta;
  • Unapređivanje ostvarivanja i promocija prava dece i mladih, onako kako ih određuju Konvencija o pravima deteta UN i Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima UN, u svim oblastima koje ih se tiču (obrazovanju i vaspitanju, kulturi, nauci, sportu, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, i dr.);
  • Podrška punoj participaciji dece i mladih u oblastima koje ih se tiču i zagovaranje za uvažavanje njihovih stavova i mišljenja na svim nivoima i instancama;
  • Podsticanje i širenje slobode izražavanja, stvaralaštva, kreativnosti, kulture mira i tolerancije, dijaloga, dogovora i nenasilonog rešavanja sukoba i razvoju multikulturalnosti, međuetničkom skladu, ravnopravnosti svih manjinskih i marginalozovanih grupa dece i mladih.