Podrška psihosocijalnom razvoju dece na institucionalnom smeštaju

U Srbiji danas živi oko 7000 dece bez roditeljskog staranja, od kojih je oko 1500 i dalje smeštemo u institucijama. Oko pedeset procenata dece u institucijama su sa nekom od smetnji u razvoju, što dodatno otežava njihovu mogućnost participacije u društvu. Razna istraživanja pokazuju da su deca koja žive u institucijama lišena individualnog pristupa i kontakta sa decom koja žive van institucija, što dokazano rezultira smanjenim šansama za socijalnu interakciju, a samim tim i kvalitetan život i uspešnu socijalnu inkluziju.

Na fakultetima koji obrazuju studente za neku vrstu pedagoškog rada sa decom, ne posvećuje se dovoljna pažnja jačanju kapaciteta za socijalnu inkluziju, a praksa koja uključuje direktan rad sa decom sa razvojnim smetnjama je nedovoljna ili neadekvatna.

Osim toga, u našem društvu i dalje postoji nerazumevanje procesa socijalne inkluzije, kao i stereotipa i predrasuda o deci sa invaliditetom, a pogotovo o decu na institucionalnom smeštaju.

Kako bismo odgovorili na neke od gore navedenih problema, u okviru Programa socijalne zaštite Prijatelja dece Srbije u prethodne četiri godine kontinuiramo nastojimo da razvijemo model socijalne usluge Srušimo zidove. Cilj našeg ,,Rascigljavanja zidova’’ je da podržimo proces socijalne inkluzije i unapredimo sistem socijalne zaštite dece bez roditeljskog staranja koja žive u institucijama (do deinstitucionalizacije). Možda se pitate, kako? Na dva načina: kroz direktan rad sa decom, studentima, profesionalcima, roditeljima, medijima, predstavnicima civilnog društva, kao i kroz proces uticaja na donosioce odluka kroz javne debate, prezentacije, sastanke i predloge za poboljšanje politika u ovoj oblasti.

Više o našem Projektu možete saznati putem linka.

Projekat Srušimo zidove je kroz više faza finansirao Međunarodni klub žena – Beograd i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Comments are closed.