Participacija srednjoškolaca u istraživanju o nasilju nad decom i preporuke državi o merama koje treba preduzeti